جستاری درباره عبدالله ابن سبا
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به سه دیدگاه درباره ابن سبا اشاره شده و مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. در بخش پایانی کتبی که تا به امروز درباره ابن سبا به خصوص نوشته شده اشاره شده است.